-1
votes
1answer
2k views

Restoring postgreSQL backup to MySQL

How to restore postgreSQL backup file to MySQL server? I don't have postgreSQL server on my system. I have only MySQL server